Sivustoa kehitetään yhteistyössä tiedon tuottajien ja hyödyntäjien kanssa.

Palvelut, toiminta ja päätöksenteko koostuvat suurelta osin tiedosta ja perustuvat tietoon. Tietoja tulee ylläpitää ja käyttää kustannustehokkaasti ja tietoturvallisesti sekä julkisessa hallinnossa mahdollistaa niiden mahdollisimman avoin käyttö. Tulevaisuuden digitaalinen tietotalous vaatii yhteentoimivuuden rakentamista lainsäädännössä, toimijoiden välillä, tiedonhallinnassa sekä teknisissä ratkaisuissa.

Yhteentoimiva.suomi.fi sivustolta löydät digitaalisen tiedonhallinnan menetelmäohjeistuksen sekä toimintatapaa tukevan yhteistyön alustan ja sen työkalut. Lisäksi sivustolta saa lisätietoa esimerkiksi tulevista koulutuksista.

Yhteentoimivuusmenetelmä on yhteinen tapa hallita, tuottaa ja ylläpitää digitaalisten palveluiden ja tietovirtojen taustalla tarvittavia tietomäärityksiä ja metatietoja. Menetelmän avulla luodaan ja ylläpidetään tiedon semanttista yhteentoimivuutta eli tiedon käsittelyä siten, että sen merkitys säilyy tietoa vaihdettaessa.

Menetelmää tukevan Yhteentoimivuusalustan tavoitteena on mahdollistaa yhtenäinen tietosisältöjen määrittely sekä toimijoiden tehokas ja läpinäkyvä yhteistoiminta tiedonhallinnassa. Yhteentoimivuusalusta koostuu sanastoista, koodistoista ja tietovirroissa ja muussa tiedonhallinnassa tarvittavista tietomalleista.

Tutustu työkaluihin!

Sanastot-työkalu on sanastojen ja käsitteiden ylläpitopalvelu terminologisille sanastoille.

Sanastot-työkalu julkaistiin käyttöön tammikuussa 2018. Kehitystyö jatkuu yhteistyössä käyttäjien kanssa.

Avaa Sanastot-työkalu

Sanastot on tarkoitettu
 • organisaation sanastotyön tekijöille
 • tietoarkkitehdeille ja tietomallintajille
 • IT-asiantuntijoille
 • viestinnän asiantuntijoille ja kääntäjille
 • julkisen hallinnon palveluja käyttäville kansalaisille, jotka haluavat selvittää hallinnon käyttämien käsitteiden merkityksiä
Sanastot-työkalulla
 • ylläpidetään sanastoja
 • määritellään käsitteitä
 • määritellään käsitteiden suhteita toisiin käsitteisiin
 • ehdotetaan uusia käsitteitä julkisen hallinnon yhteiseen käyttöön
 • visualisoidaan sanastoja ja käsitteiden välisiä suhteita
Mitä hyötyä Sanastot-työkalusta on?
 • sanaston ylläpitäminen toteutetaan nykyaikaisella tavalla, helpottaen sen muutoshallintaa ja työn näkyvyyttä
 • tarjoaa yhden paikan, josta löytää eri toimijoiden tuottamat sanastot niiden eri työvaiheissa
 • sanastojen käyttö on luotettavaa, kun sanastot ovat ylläpidettyjä ja ajantasaisia
 • Sanastot-työkalu kokoaa tietomallinnuksen tuottamat uudet käsitteet

Tietomallit-työkalu on semanttisten tietomallien ylläpito- ja julkaisupalvelu. Se sisältää toimijoille yhteiset tiedon harmonisointiin tarkoitetut tietomääritykset, joita kutsutaan tietokomponenttikirjastoiksi. Lisäksi työkalua hyödynnetään käyttötarvekohtaisesti esimerkiksi rajapintojen tai tietovarantojen tietosisältöjen hallinnassa.

Tietomallit-työkalu julkaistiin käyttöön tammikuussa 2018. Kehitystyö jatkuu yhteistyössä käyttäjien kanssa.

Avaa Tietomallit-työkalu

Tietomallit-työkalu on tarkoitettu
 • organisaation tietovastaaville
 • tietoarkkitehdeille ja tietomallintajille
 • jokaiselle, joka etsii tietoa julkisen hallinnon tietovarannoista
 • järjestelmätoimittajille, joka järjestelmäkehitystyötä varten tarvitsee tietoa julkisen hallinnon tietovarannoista tai niiden tietorakenteista ja sisällöistä.
Tietomallit-työkalulla
 • mahdollistetaan nykyaikaisten digitaalisten palveluiden taustalla tarvittava tiedon semanttisen yhteentoimivuuden huomioiva tietomallinnus
 • kuvataan tietosisältöjä tavalla, jossa tiedon merkitys voidaan sanastojen avulla määritellä ja tunnisteiden avulla koneluettavasti välittää
 • luodaan rajattuja tietomäärityskokonaisuuksia, niin kutsuttuja soveltamisprofiileja, jotka kuvaavat tietojärjestelmän tietosisällön, esimerkiksi rajapinnan toteutukseen.
 • tietomallieditorilla luodaan sisältöjä, jotka ovat avointa linkitettyä dataa
Mitä hyötyä Tietomallit-työkalusta on?
 • Tietomallit mahdollistavat tiedon semanttisen yhteentoimivuuden formaalilla tavalla
 • Tietosisällöt ovat sekä ihmis- että koneluettavia
 • Tietosisällöt ovat avoimesti nähtävillä ja hyödynnettävissä sopimusehtojen mukaisesti
 • mahdollistaa toimijoiden kollaboratiivisen työskentelyn tietomallinnuksessa
 • toimijat voivat hyödyntää omassa työssään jo olemassa olevia, harmonisoituja tietosisältöjä
 • mahdollistaa tietosisältöjen linkittämisen ja sitä kautta tiedon linkittämisen toimijoiden valitsemiin kansainvälisiin tai muihin standardeihin

Koodistot-työkalu on kansallinen yhteiskäyttöinen koodistojen ja luokitusten ylläpito- ja jakelualusta. Koodistot-työkalun sisältöä voi selata ja ottaa käyttöön tarvittavia koodistoja. Koodistot-työkalun sisältöjä hyödynnetään semanttisissa tietomalleissa tarvittavina arvojoukkoina.

Koodistot-työkalu julkaistiin käyttöön tammikuussa 2018. Kehitystyö jatkuu yhteistyössä käyttäjien kanssa.

Avaa Koodistot-työkalu

Koodistot on suunnattu
 • organisaatioille yhteisesti hyödynnettävien koodistojen jakelupaikkana
 • järjestelmäntoimittajille, jotka ylläpitävät julkisen hallinnon tietojärjestelmiä
 • yksityisille toimijoille, jotka haluavat hyödyntää tiedon yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi yhteisiä koodistoja
Mitä hyötyä Koodistot-työkalusta on?
 • Koodistot-työkalu tarjoaa yhden paikan, josta löytyy yhteisesti hyödynnettävä koodistot
 • organisaation ei tarvitse itse ylläpitää vastaavaa palvelua tai vastaavia sisältöjä
 • koodistojen ja luokitusten ylläpitäminen toteutetaan nykyaikaisella tavalla, helpottaen sen muutoshallintaa ja työn näkyvyyttä
 • koodien tietosisältö voidaan määritellä sanastoeditorin sanastoissa ja näin tuoda näkyväksi niiden tarkoitettu merkitys