Kompatibilitetsmetod kallas de principer och verksamhetsmodeller vars datainnehåll produceras för interoperabilitetsplattformen. Centralt är att den informationsdefiniering som beskriver datainnehållet är enhetligt och återanvänt: ordlistor, koder och datamodeller som tidigare skapats utnyttjas i så hög grad som möjligt.

Öppen webbplattform för att göra maskinförståbara informationsdefinitioner

Istället för att varje organisation själv definierar till exempel innehållet i begreppet person och den information som är kopplad till detta görs beskrivningen en gång för interoperabilitetsplattformen. Efter det kan de övriga hänvisa till denna beskrivning och tillämpa dem. Tekniskt sagt är beskrivningarna för de ordlistor, koder och datamodeller som förs över till interoperabilitetsplattformen länkad data, dvs. specificerade webbresurser som har en egen bestående beteckning som kan hänvisas till.

Kompatibilitetsmetoden styr skapandet av sådana här gemensamma kärnbegrepp, kärnklasser och koder samt hur de beskrivningar gjorda av en organisation kan generaliseras och användas av alla. Å andra sidan styr den hur dessa gemensamma beskrivningar kan utnyttjas av organisationerna då de gör sina beskrivningar. På nationell nivå definieras gemensamma kärnbegrepp, klasser och koder för datamodelleringen såsom person, organisation, dokument och andra beskrivningar av centrala uppgifter för alla aktörer (särskilt den offentliga förvaltningen). Samarbetsarbetsgrupperna på den nationella nivån styr och koordinerar skapandet av dessa beskrivningar. De bestämmer vilka beskrivningar av ordlistor, koder och datamodeller som ska lyftas upp till rekommendationer på nationell nivå. Arbetet med ordlistorna har koordinerats av Arbetsgruppen för kärnordlistor inom den offentliga förvaltningen (YSR) och datamodelleringen av Gruppen Begreppsmodeller inom den offentliga förvaltningen (KMR). Under 2019 är det tänkt at även inleda en kärnarbetsgrupp för koderna.

Definitionerna görs av informationsområdenas expertgrupper

Eftersom samarbetsgrupperna på nationell nivå inte har resurser eller ens kunnande att delta i definitionen av varje specialbransch är syftet att grunda olika informationsområden (till exempel utbildning eller trafik) för de olika ämnena. Utifrån dessa skapas informationsområdenas expertgrupper som stöder sitt områdes aktörer och ser till att frågans experter och intressentgrupper blir hörda då definieringarna skapas och att de olika åsikterna och användningsbehoven beaktas. Samarbetsgrupperna på nationell nivå styr och koordinerar skapandet av informationsområdena och ser till att olika instanser inte utför samma arbete samtidigt. 

På interoperabilitetsplattformen kan man dela datainnehåll med andra

Oftast har organisationerna till exempel i samband med helhetsarkitekturarbetet beskrivit sina egna ordlistor, koder och datamodeller som de har utnyttjat i utvecklingen av datasystemen och deras gränssnitt. I fortsättningen kan de utnyttja interoperabilitetsplattformen i beredningen av sitt datainnehåll, som publikationsplattform och för att samla in respons. Dessutom kan de söka beskrivningar som redan finns på plattformen och utnyttja dem antingen som sådana eller redigera, precisera, dem för sina behov.

Och då organisationerna publicerar datainnehåll på interoperabilitetsplattformen kan deras goda beskrivningar generaliseras och tas i bruk av andra. Då avlägsnas för begränsande och organisationsspecifika definitioner från organisationens beskrivningar för att dessa generaliserade beskrivningar ska kunna utnyttjas av andra organisationer, informationsområden och av den offentliga förvaltningen.

Den europeiska interoperabilitetsramen i praktiken

Kompatibilitetsmetoden och interoperabilitetsplattformen verkställer i praktiken den europeiska interoperabilitetsramen (European Interoperability Framework, EIF). Enligt ramen behövs kompatibilitet på fyra nivåer för att uppgifterna ska kunna utbytas mellan datasystemen så att informationens betydelse förblir oförändrad. Dessa fyra nivåer av kompatibilitet är: juridisk, organisatorisk, semantisk och teknisk kompatibilitet.

I kärnan av kompatibilitetsmetoden ligger den organisatoriska och semantiska kompatibiliteten. Interoperabilitetsplattformen erbjuder den offentliga förvaltningens organisationer en öppen webbplattform där de kan definiera och publicera gemensamma avtal om det datainnehåll som används i datasystemen. De beskrivningar som skapas på plattformen är även maskinläsbara datadefinitioner som kan utnyttjas för att verkställa den tekniska kompatibiliteten, dvs. i planeringen och genomföringen av olika datasystem.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata